Mineshaft No. 1 Jáchymov

Karlovy Vary Region Film Office