5. května 2020

Alternativní text obrázku

Aktualizace 3. srpna 2021

Aktualizace 19. března 2021

Aktualizace 5. února 2021

Aktualizace 11. září 2020

Obsah:

A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl
B. Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu
C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Samoregulační doporučení SFKMG č.2/2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2


A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl


Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při přípravných pracích a výrobě AVD, a to jak mezi členy štábu, tak dodavateli, tak výkonnými umělci.

Jedná se o doporučení, tedy jednotlivé produkční společnosti musí postupovat při jejich aplikaci dle vlastní analýzy rizik u svého vlastního konkrétního projektu, popřípadě s doplněním „guidelines for filming“ jejich partnerů (koprodukce nebo servis).

Přesnější rámec stanovit nelze, neboť jednotlivé projekty se od sebe liší, někdy i velmi významně.

Primární však vždy zůstává přijetí vlastní míry odpovědnosti a faktu, že vývoj epidemie nedokáže nikdo predikovat se 100% jistotou. 

Níže uvedená samoregulační doporučení budou průběžně doplňována a upřesňována na základě vývoje epidemiologické situace.

Tento dokument přináší základní postupy ke stanovení technických a organizačních opatření při prevenci nákazy. Každé natáčení je jiné, proto musí být PŘED JEHO ZAHÁJENÍM stanovena konkrétní opatření na základě vyhodnocení rizik.


! Poznámka na úvod !

 • I přes zvyšující se proočkovanost české populace i nadále platí obecné principy ochrany před nákazou, s ohledem na zvyšující se poměr nakažených variantou delta.
 • U filmového natáčení je obvyklé, že se různé profese účastní souběžně více projektů. Proto je oproti uzavřeným provozům riziko při natáčení vyšší.
 • Hodnocení rizik a přijetí opatření spojených s nákazou musí být součástí celkové analýzy rizik podle zákona č 262/2006 Sb., analýza je předmětem kontroly ze strany Inspekce práce.
 • Dodržte postup: zhodnoťte rizika, potom stanovte technická a organizační opatření. Využijte služeb odborně způsobilých osob.
 • Pro aktuální informace o pravidlech cest ze zahraničí prosím mějte na paměti, že jednotlivé detaily se mohou měnit, proto před příjezdem zahraničních členů štábu ověřujte aktuální info na stránkách ministerstva vnitra.

Desatero bezpečného natáčení – doporučená základní opatření

1.

Testy pro herecké a příbuzné profese

Všichni herci, kaskadéři a komparzisté, kteří s herci přijdou do styku, by měli svůj zdravotní stav doložit negativním PCR testem na SARS-CoV-2. Umožňuje-li to ekonomická situace projektu, je ideální testovat metodou PCR, pokud jde projekt cestou antigenních testů, je potřeba počítat s nižší citlivostí a s ohledem na riziko špatného setření vzorku kalkulovat s relevantností výsledku mezi max. 60-70%. Proto v případě testování pomocí antigenu, musí vždy jít ruku v ruce důraz i na další opatření.

Ze zkušenosti vyplývá, že testování antigenními testy (obzvláště těmi, které neprovádí kvalifikovaný personál) má velmi nízkou pravděpodobnost odhalení pozitivního jedince, a proto jsou spíše plýtváním prostředků z hlediska poměru přínosu a nákladů.

Pokud je celý štáb očkovaný - pak testování má smysl, ale není třeba např. 3krát týdně, ale je možné frekvenci snížit např. na jednou týdně kvůli případnému odhalení mutace delta, což je nyní největším rizikem. Proto je třeba frekvenci testování nastavit pro každý projekt individuálně. Je vhodné zvážit navrácení do testovacího cyklu i jedinců, kteří prodělali COVID-19.

Pokud je štáb smíšený (očkovaní / neočkovaní), pak u neočkovaných doporučujeme zachovat původní model testování, u očkovaných může být i nižší frekvence.

Test vždy poskytne informaci o pozitivitě či negativitě jen v momentě odběru testu. Pokud je odebrán v inkubační době, může kdykoliv po odběru testu propuknou u testovaného nemoc. Proto je v hodně testovat v pravidelné frekvenci.  V tomto kontextu bude důležité zohlednit testování při plánování natáčecího plánu.

 1. Kaskadéři – kaskadéři na zástup a kaskadéři pohybující se ve scénách s herci musí projít testováním a dodržet stejný režim jako herci.
 2. Komparz ve scénách bez herců – měl by mít vlastní oddělení; mimo natáčecí scénu musí povinně nosit roušku.
 3. Komparz ve scénách s herci – tam, kde záběr vyžaduje vzdálenost kratší než 2 až 3 m, musí být testován ve stejném režimu jako herci a být oddělený od ostatního komparzu.
 4. Negativní test v kombinaci s karanténním režimem – může u klíčových členů štábu, v případech, kdy je to nezbytné, nahradit roušku. Doporučujeme provádět testy klíčovým členům štábu, jejichž vyřazení z natáčení z důvodu zvýšené teploty a podezření na nákazu by mohlo ohrozit celý projekt.
 5. Líčení – maskéři musí mít zvlášť sadu líčidel pro herce a osoby v bodě „a“, „b“ „c“ a “d“. Současně musí maskéři používat ochranné pomůcky dýchacích cest a ochranné rukavice. Je-li to možné, na zkoušky by měli chodit negativně testovaní herci, kaskadéři i komparz. Doporučujeme zvážit možnost mít zvlášť maskéry pro herce a zvlášť pro komparz.

2.

Ochranné pomůcky

V současné době jsou v ČR schválené pouze respirátory FFP2 a FFP3 bez výdechového ventilu nebo ochranné pomůcky adekvátní úrovně ochrany. Mezi ochranné pomůcky patří i ochrana zraku a nebo latexové či gumové rukavice.

! Velmi důležité je a důrazně doporučujeme, aby rozhodně zůstala zachována ochrana dýchacích cest, a to nanorouškami nebo respirátory FFP2/FFP3. Důležitý je zde dohled produkce, aby toto opatření bylo důsledně dodržováno a také při jídle, pití a kouření se dodržovaly rozestupy alespoň 2-3m!

Z praxe většina zahraničních studií nadále trvá na nošení ochrany dýchacích cest, hlavním důvodem je pojištění a současně opravdu reálná hrozba nákazy mutacemi. Což může ohrozit členy štábu.

 Co je třeba učinit:

 1. Stanovte, jaké ochranné prostředky budete používat. Zaveďte systém vydávání, výměny a kontroly používání ochranných prostředků.
 2. Ochranná rouška – je-li nezbytné kvůli make-upu používat roušky, tak je třeba zvolit variantu z nano-materiálu s certifikovanou mírou záchytu.  
 3. Respirátory– v rámci ochrany celého štábu by měli respirátory nosit primárně herci a členové štábu disponující negativním testem na SARS-CoV-2 ideálně třídy FFP2 -  FFP3. Doporučujeme se vyhýbat respirátorům s označením KN95, které nesplňují evropské normy.
 4. Ochranné rukavice proti virům a bakteriím – stavební služba a další určené osoby musí používat ochranné rukavice. Rizikové povrchy, kterých se budou herci dotýkat, je nutné vydezinfikovat. (Pro dezinfekci prostor doporučujeme posílit stavební službu o brigádníky, u větších projektů oslovit specializované firmy).
 5. Ochranné rukavice pro další profese – členové štábu, kteří opouští místo natáčení (např. produkce, řidiči, runneři apod.), musí být vybaveni ochrannými rukavicemi, aby nedošlo ke kontaminaci prostoru natáčení.
 6. Ochranné brýle – čiré brýle, které chrání oči. Tuto funkci mohou plnit i dioptrické nebo sluneční brýle.

3.

Dezinfekce

Při natáčení je důležité dodržovat pravidla osobní hygieny:

 1. Zde platí stejný postup jako při ochranných pomůckách: stanovte, jaké prostředky budete používat. Zaveďte systém vydávání, výměny a kontroly používání.
 2. Osobní dezinfekce – členové štábu musí mít u sebe kapesní dezinfekci ve formě dezinfekčních ubrousků nebo lahvičku 30 ml osobní dezinfekce, aby nemuseli odbíhat během natáčení k dezinfekčním stojánkům, pokud je natáčená scéna rozsáhlejší.
 3. Dezinfekční stojánky – poblíž toalet, u cateringu, v zázemí nebo přímo na place; pokud je plac od zázemí vzdálen, je třeba rozmístit stojánky s dezinfekčním gelem.
 4. Dezinfekce předmětů – je vhodné definovat překladiště, kde předměty vnášené na plac projdou dezinfekcí. Je dobré si nastavit systém pro volbu způsobu dezinfekce. Například: kde to předmět umožňuje a je to rychlejší, dezinfikovat mokrou cestou, kde by mohlo dojít k poškození předmětu, zvolí se dezinfekce pomocí ozónu. Best practice: když se naváží na natáčení předměty ve větším množství, je možné je dezinfikovat ozónem přímo v automobilu. POZOR! Osoba obsluhující ozón musí mít příslušné oprávnění, proto je vhodné oslovit specializovanou společnost.

4.

Transport

Před samotným natáčením by měla produkční společnost zajistit dezinfekci aut vozového parku, který vozí štáb a herce. Auta, která vozí herce, by měla být pravidelně dezinfikována ozónem. V jednom autě by neměli současně cestovat členové z různých skupin štábu. Během přepravy by celá osádka měla mít nasazené roušky.

 1. V rámci přeshraničního transportu je bezpečnější zvolit cestování autem místo letadla, je-li to logisticky možné.
 2. Dezinfekce pracovního prostoru maskéři a kostyméři by při natáčení měli před použitím vydezinfikovat pracovní stoly a židle pro herce. Stejně tak by měli postupovat i runneři v zázemí pro herce.
 3. Dezinfekce kostýmů – je vhodné, aby použité kostýmy procházely pravidelnou dezinfekcí, četnost je třeba stanovit individuálně v risk assessmentu.

5.

Organizace na místě

Je potřeba v rámci řešení zázemí na lokacích počítat s většími nároky na prostor, aby členové štábu mohli být odděleni, viz bod 2. Zároveň musí být k dispozici dostatek prostoru pro stravování členů štábu v rozestupech od ostatních. Je vhodné dát přednost přenosným židličkám před pivními sety, které jsou standardní.

Oddělení jednotlivých skupin štábu – klíčoví členové štábu, herci a další problematicky nahraditelné profese doporučujeme oddělit od většiny štábu (např. vlastní kostymérna, sociální zařízení, maskérna, prostor na stravování apod.) Konkrétní opatření se může lišit projekt od projektu a musí být zpracována v risk assessmentu.

6.

Měření teploty

Praxe ukázala, že pokud to umožnují guidelines projektu, je vhodné nastavit systém měření teploty individuálně – aby se každý člen štábu změřil doma sám před odjezdem na set a vyplnil krátký dotazník ohledně možných symptomů. Hlavní výhodou dotazníku, je jeho preventivní role, že při vyplňování se zpravidla člen štábu zamyslí, jak se cítí, což při raním spěchu může být opomenuto. Zároveň má produkce v ruce podklady pro případné řešení emergency situace.

7.

Catering

Je potřeba organizovat způsob výdeje jídel tak, aby se každý člen štábu po převzetí jídla od cateringu vzdálil, aby mohl při jídle dodržovat rozestup od ostatních členů. Při stravování je důležité zajistit, aby členové štábu měli možnost udržovat mezi sebou rozestupy (a to i v rámci občerstvování během dne). Potraviny by měly být balené (nebo zakryté), protože kromě konzumace je rizikové i přenášení jídla z místa výdeje na místo konzumace.

8.

Zajištění lokace

 1. Při obhlídkách v rámci preprodukce – pokud není možné zajistit dezinfekci míst, je třeba přistupovat k těmto prostorám, jako by byly potenciálně infikované. Proto musí všichni členové štábu na obhlídce používat ochranné pomůcky, které budou definované v rámci risk assessmentu.
 2. Na lokaci je třeba vyhradit dostatečně velký prostor pro kouření – kouření je nejrizikovější aktivitou během natáčení spolu s konzumací potravy. Je vhodné vymezit prostor určený pro kouření s vyznačenými značkami na rozestupy. Doporučujeme dodržovat vzdálenost minimálně 3m.
 3. Během natáčení – z hlediska lock-upu lokace bude důležité dbát na důsledné uzavření záboru, aby se předešlo vstupu neoprávněných osob.

8.

Potřebná dokumentace

Každá produkční společnost by měla mít tato opatření implementovaná ve svých risk assessmentech a vyžadovat tuto implementaci i od risk assesmentů dodavatelských subjektů. Zákonné normy naleznete srozumitelně zpracované zde: https://www.ohasfilm.cz/aktualni-projekty/

Pokud potřebujete pomoci s vypracováním risk assessmentů, najděte si specialistu v naší databázi kontaktů.  

Před započetím natáčení se musí produkční společnost a dodavatelé navzájem seznámit s riziky a opatřeními pro natáčení (a to nejen z hlediska rizika nákazy). Toto seznámení musí být písemnou formou, například podpisem prezenční listiny při proškolení v rámci briefingu.

Povinnosti dodržovat tato opatření a předkládat testy na SARS-CoV-2 je nezbytné implementovat do smluv s jednotlivými členy štábu a definovat i postihy a odpovědnost za škodu při případném nedodržení.

Na místě natáčení doporučujeme rozmístit informační tabule, např.:

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu work-flow oproti době před epidemií, je důležité touto formou opatření připomínat.

9.

Management při natáčení 

Opatření musí na místě natáčení koordinovat specialista filmové bezpečnosti nebo manažer BOZP, případně proškolená pověřená osoba (covid manažer), která bude mít za povinnost dohlížet na opatření proti nákaze a koordinovat je.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými koordinátory z hlediska kompetencí:

 1. Specialista filmové bezpečnosti – spolupodílel se na risk assessmentu, je schopný a kvalifikovaný kreativně přizpůsobovat opatření BOZP potřebám scénáře na základě technologií a znalostí filmové problematiky. Koordinuje práci s risk assessmenty subdodavatelů a dohlíží na dokumentaci.
 2. Manažer BOZP – je BOZP způsobilou osobou pro management bezpečnosti práce, je kvalifikovaný upravovat zmíněná opatření – zpravidla čistě z hlediska BOZP bez uměleckého kontextu. Koordinuje práci s risk assessmenty subdodavatelů a dohlíží na dokumentaci.
 3. Proškolená pověřená osoba (např. produkční) – má kompetenci pouze nad dodržováním nastavených pravidel pomocí kontrolního seznamu vypracovaného na začátku natáčení. Není kompetentní ke změnám v opatřeních. Pouze dohlíží na jejich dodržování a hlídá dokumentaci proškolení.

10.

Odpadové hospodářství

S jednorázovými rouškami, rukavicemi apod. je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem – použité odkládat do pevných igelitových pytlů, manipulovat s nimi v ochranných rukavicích a následně je likvidovat. Pro odkládaní látkových roušek musí mít členové štábu uzavíratelné igelitové sáčky a zároveň možnost roušky vyvařit. Před manipulací s rouškou a také po ní je nezbytné použít dezinfekci rukou nebo ochranné rukavice.

U všech těchto profesí je klíčová plná podpora ze strany producenta a poskytnutí kompetence k vykázání z natáčení v případě, že někdo ze členů štábu nebo subdodavatelů porušil nebo odmítl dodržovat přijatá bezpečnostní opatření.  BEST PRACTICE – ukázalo se jako zcela zásadní, aby producenti a vedoucí jednotlivých oddělení výroby šli ostatním příkladem v dodržování opatření.


B. Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při transportu zahraničních členů filmových štábů a výkonných umělců.

Dvě fáze bezpečného přeshraničního transportu zahraničních členů štábu


Veškeré náležitosti přeshraničních vstupů a výstupů zahraničních členů štábu a výkonných umělců musí být řešeny s českou produkční společností, která je odpovědná za realizaci výroby audiovizuálního díla (AVD) na území ČR.

FÁZE č. 1

Příprava před přeshraničním transportem

1.

Česká produkční společnost má po celou dobu realizace výroby AVD smluvně zajištěnou akreditovanou laboratoř, jak pro realizaci testů po příjezdu zahraničního štábu, tak pro další případné testování během realizace výroby.

2.

Česká produkční společnost určí BOZP koordinátora pro zajištění veškerých opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací, zpracování analýzy rizik (risk assessment) a komunikaci s příslušnými hygienickými stanicemi po celou dobu natáčení.

3.

NOVÉ: Doporučujeme, aby zahraniční partner české produkční společnosti poskytl řádně a včas od všech členů štábu potvrzení PCR negativních testů na SARS-COV-2, které nesmí být starší 72 hodin.

4.

Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (např. pyloví alergici).

5.

Celý tento postup bude zaznamenán a archivován u BOZP koordinátora.

  

FÁZE č. 2

Opatření po příjezdu

Konkrétní opatření budou definována v analýze rizik zpracované pro výrobu AVD a současně budou splněny následující body:

1. Testování

NOVÉ: Zavádí se nová kategorie vysoce rizikových zemí - tmavě červená ke stávajícím červené, oranžové a zelené. Na cesty z těchto zemí (jejich seznam naleznete zde) se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření: povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před vstupem a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve 5. den od vstupu, do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. POZNÁMKA: Výsledek testu je obvykle znám do 24 hodin, většinou ale dříve. U výkonných umělců doporučujeme testování opakovat každých 5 - 7 dní po celou dobu natáčení.

2. Ochranné pomůcky

Všichni členové zahraničního štábu musí být vybaveni během transportu ochrannými pomůckami třídou ochrany FFP3 (ochranné roušky/respirátory s výdechovým filtrem/obličejové ochranné polomasky s výdechovým filtrem) a dezinfekčními gely.

3. Omezení přístupu k rizikovým osobám

Způsob přístupu ke konkrétním osobám zahraničního štábu s použitím ochranných pomůcek bude stanoven ve zpracované analýze rizik.

4. Logistická opatření

Veškerá vozidla, kterými bude zahraniční štáb převážen, musí být pravidelně dezinfikována, a to postupem a v termínech stanovených v analýze rizik. O dezinfekci interiéru vozidel vede záznamy koordinátor BOZP.

5. Chování v době mimo natáčení

Všichni členové štábu musí být ubytováni odděleně, aby se předešlo případnému rozšíření nákazy, a v čase mimo natáčení dodržovat karanténní omezení a chovat se asepticky. Česká produkční společnost zajistí zahraničním členům štábu stálé ubytování a zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.


C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

1.

Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.

2.

Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována nebo realizována výhradně s využitím ochranných pomůcek (např. roušky s filtrem).

3.

Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.

4.

Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.

5.

Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.

6.

Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.

 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě a čeká na kontaktování hygienikem.
  • H&S specialista spolu s produkcí analyzuje rizikové a nerizikové kontakty s pozitivní osobou a informuje skupinu štábu s rizikovým i nerizikovým kontaktem, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba. Členové této skupiny projdou kontrolním PCR testem na SARS-CoV-2. Rizikovým kontaktem je myšlen osobní kontakt bez respirátoru FFP2 či j či jiné ochranné pomůcky odpovídající míry ochrany na vzdálenost kratší než 2 m a po dobu delší než 15 minut. POZOR! U mutací viru SARS-CoV-2 nehraje vzdálenost ani čas roli a karanténa může být ze strany hygienické stanice nařízena.  V případě mutací může být každý kontakt nebezpečný.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu. V závislosti na okolnostech nákazy a možných nařízeních rozhodne o dalším postupu. Aktuálně o 14denní karanténě osob s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3 nebo kvalitní roušky s nanofiltrem. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

Verze 7. května 2020

A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl


Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při přípravných pracích a výrobě AVD, a to jak mezi členy štábu, tak dodavateli, tak výkonnými umělci.

Tato doporučení vycházejí z dosavadních usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR a dostupných epidemiologicko-hygienických doporučení. Tato doporučení budou postupně aktualizována. Aktualizace budou označeny takto: NOVÉ.

Jedná se o doporučení, tedy jednotlivé produkční společnosti musí postupovat při jejich aplikaci dle vlastní analýzy rizik u svého vlastního konkrétního projektu, popřípadě s doplněním „guidelines for filming“ jejich partnerů (koprodukce nebo servis).

Přesnější rámec stanovit nelze, neboť jednotlivé projekty se od sebe liší, někdy i velmi významně.

Primární však vždy zůstává přijetí vlastní míry odpovědnosti a faktu, že vývoj epidemie nedokáže nikdo predikovat se 100% jistotou. 


Základní skutečnosti

 1. 

Výroba AVD je ekonomická činnost, tedy v podstatě průmyslový provoz realizovaný v různých exteriérech a interiérech

 • na filmové natáčení není přístup veřejnosti
 • nejedná se o kulturní akci
 • nejedná se o shromáždění většího počtu osob na veřejnosti dle zákona č. 84/1990 Sb.
 • filmový štáb lze jednoznačně definovat jako „kolektivní těleso“ s omezeným a minimálním kontaktem s širokou veřejností
 • obdobně jako u továrního provozu tedy není nutné řešit počet osob při výrobě AVD.

2.

Základní postupy ke stanovení technických a organizačních opatření při prevenci nákazy musí být založeny na zdravém rozumu a zodpovědném přístupu nejen producenta, ale i každého člena štábu (i co se týká chování mimo dobu výkonu práce), tzn., že každý člen štábu si musí být vědom vlastní odpovědnosti, neboť kdokoli může neodpovědným chováním poslat do karantény celý štáb a přerušit výrobu.

Je nutno přijmout fakt, že případná léčba, i pokud nejsou závažné komplikace, trvá 3-6 týdnů a jsou s ní spojena lokální karanténní opatření.

Výpadek členů štábu včetně výkonných umělců tedy může ohrozit harmonogram výroby celého projektu, a nejen proto je nutné riziko efektivně eliminovat na minimum.

3.

Každé natáčení je jiné, nelze tedy definovat plošně stejná konkrétní opatření pro všechny typy projektů, je třeba vždy postupovat na základě hodnocení rizik konkrétního projektu (risk assessment/analýza rizik).

4.

Hodnocení rizik musí být v kontextu se stavem vývoje epidemie, tzn., že co platí k datu 30. 4. nemusí být platné za 14 dní. Je třeba z logiky věci chápat, že i po omezení nebo ukončení mimořádných opatření vlády bude v prvních týdnech a měsících riziko nákazy - i když v menší formě - trvat. Níže uvedená samoregulační doporučení budou průběžně doplňována a upřesňována, a to na základě vývoje epidemiologické situace a požadavků ze strany zahraniční produkce/ studia/ platformy.

5.

Standardně rovněž budou vydávány risk assesmenty jednotlivých departementů, tak jako v běžném režimu (SFX, kaskadéři, lokační, stavba).

6.

Z výše uvedených důvodu je tedy nutná potřebná dokumentace. Každá produkční společnost by měla mít zpracovanou dokumentaci zhodnocení rizik (analýzu rizik) a vyžadovat ji i od dodavatelských subjektů.

7.

Před započetím natáčení je nezbytné, aby se produkční společnost spolu se svými dodavateli a subdodavateli seznámila s riziky a nutnými opatřeními stanovenými pro natáčení. Toto seznámení musí být písemnou formou. Povinnosti dodržovat opatření a podstupovat testy na SARS-CoV-2 by měly být implementovány do smluv s jednotlivými členy štábu, včetně definice postihů a odpovědnosti za škodu při jejich případném nedodržení.

8.

Bez ohledu na druh výroby – reklamu, seriál, celovečerní film, zahraniční koprodukční nebo zakázkovou výrobu, na velikost projektu - 20ti členný štáb se dvěma herci a bez komparzu, nebo projekt s 300 členným štábem, zahraničními hvězdami a 200 komparsisty, je nutné promyslet následující:

 • zhodnocení rizika
 • technická a organizační opatření
 • využití odborně způsobilých osob.

Body jednotlivých doporučení

 1.

Testování

 • Produkční společnost by měla mít smlouvu s akreditovanou laboratoří, aby byla schopna operativně testovat kdykoliv, kdekoliv a kohokoliv ze štábu a výkonných umělců
 • v případě pozitivního výsledku zajistit okamžitou izolaci dotčené osoby
 • testování pouze PCR testem, testy stěrem nebo krve neplní požadovaný účel.

2.

Aseptické prostředí placu a zázemí (base camp)

 • Vytvoření zdravotně nezávadného prostředí na place a v zázemí
 • kontrolovaný přístup na tato místa
 • průběžná důsledná desinfekce po celou dobu trvání natáčení v přiměřené míře (nadměrná dezinfekce v uzavřených prostorech může naopak způsobit zdravotní problémy, vnitřní prostory je každopádně nutno pravidelně větrat)
 • vaření i stravování způsobem tzv. French shift - průběžný oběd, kdy se nestravuje celý štáb najednou, ale postupně.

3.

Měření teploty

 • Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (natáčení na slunci, pyloví alergici, pracovní únava...)
 • měření teploty by mělo probíhat bezkontaktním teploměrem pouze v případě, že se jedinec necítí zcela dobře.

4.

Ochranné prostředky (systém vydávání, výměny a kontroly používání)

(v úpravách podle aktuální epidemiologické situace a doporučení vlády)

 • Ochranná rouška – při 12hodinové pracovní době počítejte se 4 rouškami / 1 člen štábu. Platí pro všechny osoby na natáčení včetně externích dodavatelů.
 • Ochranná polomaska s výdechovým filtrem - alternativou k rouškám pro štáb je ochranná polomaska s vdechovým a výdechovým filtrem (snadnější dýchání, filtry lze čistit, masky desinfikovat, vyšší ochranná norma než FFP3 a déle v ní člen štábu vydrží. U vícedenních natáčení znamená nižší náklady).
 • Respirátory
 • Rukavice - V případě používání rukavic upozorňujeme na fakt, že mít jedny rukavice celou směnu absolutně popírá jejich smysl, tedy kontaminovanými rukavicemi kontaminujete vše, čeho se dotýkáte. Efektivnější je si ruce neustále desinfikovat a mýt.
 • Zvýšenou ochranu by měli mít ti členové štábu a výkonní umělci, které nelze nahradit a jejichž umístění do karantény by znamenalo přerušení výroby projektu - zvýšená ochrana znamená kromě používání ochranných prostředků i minimalizaci sociálních kontaktů (dobrovolná karanténa mimo práci).

 5.

Odpadové hospodářství

 • S jednorázovými rouškami, rukavicemi apod. je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem - použité odkládat do pevných igelitových pytlů, manipulovat s nimi v ochranných rukavicích a následně likvidovat
 • pro odkládání látkových roušek musí mít členové štábu uzavíratelné igelitové sáčky a zároveň možnost roušky vyvařit.

6.

Dezinfekce pracovního prostoru a předmětů

 • Osobní dezinfekce – členové štábu by měli mít u sebe kapesní dezinfekci ve formě dezinfekčních ubrousků nebo lahvičku 30 ml osobní dezinfekce.
 • Dezinfekční stojánky – poblíž toalet, u cateringu, v zázemí nebo přímo na place, pokud je od zázemí vzdálen, je třeba rozmístit stojánky s dezinfekčním gelem.
 • Dezinfekce předmětů – u natáčení v rámci veřejného záboru ve městě a na místech s vysokou koncentrací osob je vhodné zvážit dezinfekci prostoru postřikem.
 • Desinfekce vozidel – nutno zajistit dezinfekci aut vozového parku, který vozí štáb a herce.
 • Dezinfekce pracovního prostoru exteriérů a interiérů – po ukončení každé směny.
 • Dezinfekce kostýmů, make-up vybavení a prostředků, paruk – maskéři a kostyméři by měli dezinfikovat před použitím pracovní stoly a židle, je nezbytné, aby kostýmy procházely pravidelnou dezinfekcí, četnost je třeba stanovit individuálně v risk assessmentu/analýze rizik.
 • Dezinfekce mikrofonů a portů pravidelně, po každém použití.
 • Používání kosmetických prostředků – viz níže.

 7.

Doporučujeme zvážit variantu, že práce související s ochranou proti šíření viru by měly být primárně vykonávány odbornou firmou či určeným jedincem/jedinci, zejména tvorba a dodržování analýzy rizik/risk assessmentu, desinfekce prostor, odvoz použitého ochranného materiálu apod.

8.

Ve smlouvách se členy štábu je nutné požadovat zodpovědné/aseptické chování i mimo plac, také jasně definovat, co se stane, když se přeruší/ukončí natáčení z důvodů karantény či infekce.

9.

Ochrana se netýká pouze období produkce, ale i předprodukce, zejména obhlídek a castingu (jak ze strany štábu, tak herců), a také postprodukce, kde by se měla obdobně uplatnit obecná doporučení.

10.

Bude nutné vytvořit překladiště pro dodavatele mimo plac.

11.

Maximum příprav převést do online prostoru či do otevřených prostor. 

12.

Určit odpovědnosti uvnitř štábu: vedoucí jednotlivých oddělení výroby odpovídají za svůj department a současně má v záloze náhradu. Např. lokační odpovídá za odbornou desinfekci prostor před i po natáčení či i každý den po směně.

13.

Na místě natáčení doporučujeme rozmístit informační tabule, např.:


Speciální režim u vybraných členů štábu

a) Výkonní umělci v záběru (VU)

 • skupina členů štábu, kteří vystupují před kamerou, může provádět výkon bez roušek, respirátorů atp.
 • mezi výkonné umělce se řadí i komparz, kaskadéři a zasvěcovací modely
 • NOVÉ: u těchto členů štábu doporučujeme nahradit funkci roušky testováním PCR testem (po 14 dnech, častější testování není smysluplné)
 • mimo záběr pochopitelně platí dodržování všech bezpečnostních pravidel a používání ochranných prostředků jako pro zbytek štábu
 • klíčové členy štábu, herce a další problematicky nahraditelné profese doporučujeme oddělit od většiny štábu (např. vlastní kostymérna, sociální zařízení, maskérna, prostor na stravování apod.).

 b) Profese s vyjímkou z povinného odstupu 2 metrů

 • povinný odstup 2 metry se nevztahuje na profese, které přicházejí do přímého kontaktu s výkonnými umělci z definice své profese (make-up, kostýmy, zvuk atp.) - ti mají povinnost nosit roušku, štít a rukavice

c) Make – up department

 • maskéři postupují v režimu, který platí pro kadeřnické a kosmetické služby (rouška a štít)
 • doporučujeme oddělit zvlášť maskéry pro herce a ostatní výkonné umělce 
 • maskéři musí mít zvlášť make-up pro herce a ostatní výkonné umělce. 

d) (Lock up) lokace během natáčení

 • z hlediska uzavření přístupu na (lock up) lokace bude důležité dbát na důsledné uzavření záboru, aby se předešlo vstupu neoprávněných osob.

e) Management při natáčení

 • bezpečnostní pravidla související s opatřeními proti nákaze musí na místě natáčení koordinovat koordinátor BOZP případně proškolená pověřená osoba. Je na každé produkční společnosti, kdo bude koordinací BOZP pověřen, osoba placového medika, personálu sanitky, producent osobně, vedoucí natáčení atp.

 f) Komparz 

 • obecně je evidentní, že použití komparzu jako entity narušující uzavřenost filmového štábu jako kolektivního tělesa bude komplikované. Je třeba, aby produkční společnosti řešily individuálně s castingovými společnostmi bezinfekčnost pro výkon bez roušek, neboť zajištění odstupu 2 metrů od ostatních výkonných umělců není možné vždy zajistit atp.
 • komparz funguje ve stejném režimu jako a) výkonní umělci v záběru. 

B. Samoregulační doporučení SFKMG č. 3/ 2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při transportu zahraničních členů filmových štábů a výkonných umělců.

Dvě fáze bezpečného přeshraničního transportu zahraničních členů štábu


Veškeré náležitosti přeshraničních vstupů a výstupů zahraničních členů štábu a výkonných umělců musí být řešeny s českou produkční společností, která je odpovědná za realizaci výroby audiovizuálního díla (AVD) na území ČR.

FÁZE č. 1

Příprava před přeshraničním transportem

1.

Česká produkční společnost má po celou dobu realizace výroby AVD smluvně zajištěnou akreditovanou laboratoř, jak pro realizaci testů po příjezdu zahraničního štábu, tak pro další případné testování během realizace výroby.

2.

Česká produkční společnost určí BOZP koordinátora pro zajištění veškerých opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací, zpracování analýzy rizik (risk assessment) a komunikaci s příslušnými hygienickými stanicemi po celou dobu natáčení.

3.

NOVÉ: Doporučujeme, aby zahraniční partner české produkční společnosti poskytl řádně a včas od všech členů štábu potvrzení PCR negativních testů na SARS-COV-2, které nesmí být starší 4 dní.

4.

Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (např. pyloví alergici).

5.

Celý tento postup bude zaznamenán a archivován u BOZP koordinátora.

  

FÁZE č. 2

Opatření po příjezdu

Konkrétní opatření budou definována v analýze rizik zpracované pro výrobu AVD a současně budou splněny následující body:

1. Testování

NOVÉ: Doporučujeme, aby všichni zahraniční členové štábu byli po příletu/příjezdu umístěni do karantény a bez ohledu na negativní test ze své domoviny opětovně do 72 hodin absolvovali testování na SARS-COV-2 v ČR. Do doby obdržení výsledků testování zůstávají v karanténě. POZNÁMKA: Výsledek testu je obvykle znám do 24 hodin, většinou ale dříve. Pokud je test proveden ihned po příletu/příjezdu, karanténa může trvat pouze do těchto 24 hodin. U výkonných umělců doporučujeme testování opakovat každých 14 dní po celou dobu natáčení.

2. Ochranné pomůcky

Všichni členové zahraničního štábu musí být vybaveni během transportu ochrannými pomůckami třídou ochrany FFP3 (ochranné roušky/respirátory s výdechovým filtrem/obličejové ochranné polomasky s výdechovým filtrem) a dezinfekčními gely.

3. Omezení přístupu k rizikovým osobám

Způsob přístupu ke konkrétním osobám zahraničního štábu s použitím ochranných pomůcek bude stanoven ve zpracované analýze rizik.

4. Logistická opatření

Veškerá vozidla, kterými bude zahraniční štáb převážen, musí být pravidelně dezinfikována, a to postupem a v termínech stanovených v analýze rizik. O dezinfekci interiéru vozidel vede záznamy koordinátor BOZP.

5. Chování v době mimo natáčení

Všichni členové štábu musí být ubytováni odděleně, aby se předešlo případnému rozšíření nákazy, a v čase mimo natáčení dodržovat karanténní omezení a chovat se asepticky. Česká produkční společnost zajistí zahraničním členům štábu stálé ubytování a zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.


C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

1.

Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.

2.

Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována.

3.

Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.

4.

Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.

5.

Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.

6.

Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.

 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě.
  • H&S specialista spolu s produkcí informuje skupinu štábu, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba, členové této skupiny projdou bezodkladně kontrolním PCR testem na SARS-COV2.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu a v závislosti na okolnostech nákazy rozhodne o dalším postupu a o možném nařízení 14ti denní karantény osobám s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

Produkce se obrací na hygienickou stanici příslušnou trvalému bydlišti nakaženého. V případě zahraničních členů štábu na hygienickou stanici příslušnou adrese ubytování nakaženého během natáčení.


Autor: Mgr. Jiří Kosorinský

Odborné konzultace: Pavel Müller – producent Sirena Film, MUDr. Marek Joukal PhD., Krajská hygienická stanice Hlavního města Prahy – MUDr. Zlata Marešová, SEFEX – Safety film experts, s.r.o., BcA. Pavlína Žipková


Vytvořeno na základě podkladů od Evropského institutu bezpečnosti filmových projektů, z.ú. ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi.

Štítky