Filmové pobídky

Pro svůj projekt můžete získat filmovou pobídku až do výše 20 %. Stačí se zaregistrovat a splnit několik základních podmínek.

Obrázek cfc-camera-crew-detail-shot.png

Co jsou pobídky a jak fungují

Jde o program, který navrhlo Ministerstvo kultury a spravuje ho Státní fond kinematografie. Pobídky se vztahují na česká a zahraniční audiovizuální díla produkovaná v České republice.

Mají formu vratky ve výši až 20 % tzv. uznatelných nákladů utracených při audiovizuální produkci. Vratku žadatelům vyplácí přímo stát prostřednictvím Státního fondu kinematografie po ukončení výroby v České republice.

Program filmových pobídek je unikátní v tom, že na rozdíl od dotací nedochází k vyplácení podpory dříve, než producent na území ČR proinvestuje (utratí) své vlastní finanční prostředky. Tato investice je nákupem českého zboží a služeb. Poté následuje audit vynaložených prostředků.

Pobídky pro filmovou a seriálovou produkci nabízí Česká republika od června 2010. Připojila se tak nejen k řadě evropských zemí, ale také regionů v USA, Kanadě nebo Austrálii. Cílem jejich zavedení bylo navrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost v evropském a mezinárodním měřítku.

Veškeré dokumenty a formuláře k filmovým pobídkám naleznete na webu Státního fondu kinematografie.

Kritéria 

Pobídky se vztahují na filmy určené pro distribuci v kinech i na určitý typ televizní produkce. Může se jednat jak o projekty domácí, tak zahraniční provenience.

Prvním kritériem je splnění kulturního testu v rámci registrace projektu. Dále je nutné dodržet minimální stopáž a minimální uznatelné náklady. 

Uznatelné projekty 

Stopáž 

Minimální uznatelné náklady 

hraný a animovaný film (kino, TV) 

70 minut 

15 mil. Kč 

dokumentární film (kino, TV)

70 minut 

2 mil. Kč 

hraný TV seriál 

30 minut/epizoda 

8 mil. Kč/epizoda 

animovaný seriál 

5 minut/epizoda 

1 mil. Kč/epizoda 

Výše pobídky

Výše pobídky se vypočítává jako vratka z českých a některých mezinárodních uznatelných nákladů do maximální výše 150 milionů Kč za projekt.

Výpočet pobídek se řídí pravidly Evropské komise

 • Základem pro výpočet může být maximálně 80 % celkového realizačního rozpočtu.
 • Suma všech vyplacených veřejných podpor nesmí překročit 50 % celkového rozpočtu.

Uznatelné náklady 

Stručná charakteristika 

Výše pobídky  

české 

úhrada v ČR zakoupených a zdaněných služeb a zboží 

20 % 

zahraniční 

úhrada v ČR zdaněných služeb zahraničních členů štábu a herců 

66 % ze sumy srážkové daně zaplacené v ČR 

Co jsou uznatelné náklady

Aby byly náklady uznatelné, musí vzniknout až po dni odevzdání registračních dokumentů (tzv. rozhodný den). Náklady vzniklé před tímto dnem uznatelné bohužel nejsou.

České uznatelné náklady

Pro účely programu se jedná o úhradu za dodávky zboží a služeb přímo souvisejících s realizací projektu a zakoupených v České republice od subjektů, které mají sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt a daňový domicil na území České republiky.

Mezinárodní uznatelné náklady

Jde o honoráře vyplacené žadatelem (producentem) hercům a členům štábu, kteří jsou cizími státními příslušníky nebo osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, a jejichž příjem plyne ze zdrojů na území České republiky a je z tohoto důvodu zdaněný 15% srážkovou daní.

Co nepatří do uznatelných nákladů

 • věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu třetí osobou, která je koproducentem audiovizuálního díla, jehož výroba je předmětem pobídkového projektu, pokud toto plnění není předmětem úhrady ceny ze strany žadatele;
 • věcné plnění poskytnuté pro realizaci pobídkového projektu žadatelem, tj. zejména využití vlastních výrobních kapacit žadatele;
 • úroky z úvěrů a půjček;
 • náklady na koupi pohledávek;
 • bankovní poplatky, s výjimkou poplatků souvisejících s vedením projektových bankovních účtů;
 • daň z přidané hodnoty, vyjma odůvodněných případů, kdy žadatel nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nebo není plátcem daně z přidané hodnoty;
 • smluvní pokuty, úroky z prodlení a poplatek z prodlení, odstupné, náhrada majetkové i nemajetkové újmy;
 • kupní cena nemovitostí;
 • náklady vynaložené na pořízení hmotného majetku, který je žadatelem odepisován ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů;
 • náklady vynaložené na pořízení hmotných movitých věcí a jejich souborů, je-li doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a nejsou-li zaúčtovány jako majetek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. g) vyhlášky ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku a zůstatková cena tohoto majetku;
 • náklady vynaložené na vývoj pobídkového projektu v rozsahu odměn za vytvoření scénáře a zajištění financování výroby audiovizuálního díla;
 • provozní náklady žadatele, které se nevztahují výlučně k pobídkovému projektu;
 • distribuční a prodejní náklady, náklady na reklamu, marketing a public relations;
 • náklady na soudní a rozhodčí spory, včetně soudních a jiných poplatků a nákladů na právní zastoupení související se soudními a rozhodčími spory;
 • náklady na cestovní náhrady štábu a herců při jejich pobytu mimo území České republiky;
 • náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
 • daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň a clo;
 • náklady žadatele spojené s výplatou bolestného, odškodněním z pracovního úrazu, náhradou ušlého výdělku apod.;
 • stipendia nebo platby podobného charakteru;
 • náklady na dárcovské SMS a MMS;
 • náklady na alkoholické nápoje a tabákové výrobky;
 • poplatky za členství žadatele v zapsaných spolcích nebo v jiných právnických osobách;
 • odměny statutárnímu orgánu nebo členům statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu žadatele za výkon funkce;
 • rezervy pro překročení rozpočtu nebo rezervy vytvářené za jiným účelem;
 • poskytnuté zálohy na dodávky zboží a služeb;
 • kurzové ztráty;
 • náklady související s natáčením audiovizuálního díla, jehož realizace je předmětem pobídkového projektu, pokud žadatel oznámí Fondu při podání žádosti o evidenci pobídkového projektu, nebo později, ve lhůtě, v níž je dle osvědčení o evidenci pobídkového projektu povinen realizovat v tomtéž osvědčení uvedený minimální počet natáčecích dnů, že natáčení není součástí pobídkového projektu.

Přehled vychází ze Statutu Státního fondu kinematografie a najdete ho v bodě 8.7.5.

Kulturní test

Součástí registrace, která je první fází žádosti o filmovou pobídku, je kulturní test.

Testy posuzuje Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie. Její členy jmenuje na doporučení profesních organizací ministr kultury.

Formuláře kulturních testů pro různé typy projektů spolu s žádostí o registraci si můžete stáhnout na webu Státního fondu kinematografie

Jak a kde žádat

Pro registraci svého projektu se prosím obraťte na některou z českých servisních společností. Vyhledat ji můžete také v naší Databázi kontaktů.

Přečtěte si, jak v jednotlivých fázích postupovat.

Tato pravidla platí od 1. ledna 2017.

Registrace projektu

Projekt můžete zaregistrovat v průběhu celého roku. Poplatek za registraci je 30 000 Kč.

Odevzdáte

 • vyplněný kulturní test
 • synopsi přeloženou do češtiny
 • českou verzi scénáře

Kulturní test posoudí a vyhodnotí komise Státního fondu kinematografie, o výsledku vás bude informovat oddělení pobídek. 

Když obdržíte Osvědčení o registraci, můžete požádat o evidenci svého projektu a alokaci pobídky.

Náklady vzniklé po dni odevzdání registračních dokumentů (tzv. rozhodný den) jsou uznatelné, zatímco náklady vzniklé před tímto dnem uznatelnými náklady nejsou.

Žádost o registraci a formuláře kulturních testů pro různé typy projektů si můžete stáhnout na webu Státního fondu kinematografie.

Pro bližší informace k registracím můžete kontaktovat Oddělení filmových pobídek 
E-mail: pavla.mrazkova@fondkinematografie.cz 
Tel.: +420 778 718 541

Evidence projektu (alokace částky pro vratku)

Žádost o evidenci projektu můžete podat kdykoli v průběhu roku, ale musí být načasována tak, aby do 4 měsíců od data jejího podání bylo realizováno nejméně 10 natáčecích dnů (v případě Eurimage projektů je to 9 měsíců). Nejpozději smí být žádost podána 10. den natáčení v České republice.

Odevzdáte

 • časový harmonogram realizace
 • rozpočet celkových a uznatelných nákladů
 • finanční plán

Na základě těchto informací vám Státní fond kinematografie alokuje odhadovanou výši pobídky.

Žádost o evidenci projektu si můžete stáhnout na webu Státního fondu kinematografie.

Žádost o vyplacení dotace

O vyplacení pobídky požádejte do 3 let od vystavení Osvědčení o registraci.

Informace o všech dokumentech, které je potřeba k žádosti přiložit, najdete na formuláři. Je to především

 • vyúčtování uznatelných nákladů a zpráva o jejich ověření auditorem
 • koprodukční smlouva (pokud je žadatel zároveň koproducentem)
 • servisní smlouva

Můžete podat až dvě žádosti o vyplacení pobídky

 • první po ukončení natáčení nebo utracení minimálních uznatelných nákladů
 • druhou po ukončení veškerých prací v České republice

Podle toho, jestli budete chtít pobídku vyplatit najednou, nebo ve dvou částkách, si vyberte formulář. Najdete ho na webu Státního fondu kinematografie.

Vyplněné dokumenty zašlete dle pokynů oddělení pobídek.