11. ledna 2013

Alternativní text obrázku
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), který nahrazuje zákon 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Novým zákonem zanikl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a vznikl nový samostatný právní subjekt Státní fond kinematografie. Dne 8. ledna 2013 byla ředitelkou Fondu na přechodné období do doby jmenování řádného ředitele vzešlého z veřejného výběrového řízení jmenována Mgr. Helena Bezděk Fraňková, která dosud zastávala pozici ředitelky odboru médií a audiovize Ministerstva kultury, kterou ke dni 8. ledna 2013 předala svému zástupci Mgr. Artuši Rejentovi. Nejbližší kroky nového fondu, které se týkají věcného naplnění znění zákona jsou podrobně rozepsány v tiskové zprávě z 20. prosince 2012 Přínosy nového Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie , přičemž jako nejdůležitější se jeví proces notifikace u Evropské komise, předložení a schválení Statutu Fondu vládě ČR a jmenování expertů. V současné chvíli řeší Fond především praktické kroky, které jsou spojené se vznikem nové instituce. Vzhledem k faktu, že legislativní proces byl ukončen až těsně před nabytím účinnosti zákona o audiovizi a zákon vyšel ve Sbírce zákonů 31. prosince 2012, nebylo možné učinit tyto kroky dříve. Ministerstvo kultury a Fond spolu s Vládní dislokační komisí řeší nové sídlo Státního fondu kinematografie, které je nezbytným základem pro zápis Fondu do obchodního rejstříku a získání IČO. Toto IČO teprve umožňuje registraci u finančního úřadu nebo České správy sociálního zabezpečení. Bez registrace u ČSSZ nemůže mít nový Fond zaměstnance. Kromě těchto základních úkonů, je zcela nezbytné celý Fond do nového sídla přestěhovat, založit webové stránky, vytvořit logo nového Fondu a spustit online systém podávání žádostí. Mimo tyto činnosti musí také dojít ke spisové rozluce s Ministerstvem kultury a k další řadě administrativních úkonů, které umožní fungování nového Fondu. Veškeré tyto úkony nebylo možné začít realizovat dříve, ačkoli příprava na ně pochopitelně proběhla.

Podpora českým filmům Vzhledem k nezbytnosti těchto výše popsaných praktických kroků a v závislosti na notifikaci zákona Evropskou komisí, na schválení Statutu Fondu, jmenování expertů a výboru Ministerstvo kultury sděluje, že v prvních několika měsících roku 2013 nebudou, a ani být nemůžou, vyhlašovány výzvy k podávání žádostí a nebudou rozdělovány finanční prostředky z Fondu na podporu vzniku, distribuce nebo propagace českých filmů ani na podporu festivalů, publikační činnosti nebo digitalizaci kin. Faktické zahájení fungování Fondu ve smyslu vyhlašování výzev a následného rozhodování bude zveřejňeno na webových stránkách Fondu a je závislé na procesu notifikace zákona.

Filmové pobídky pro zahraniční filmaře Pokračující projekty v rámci PPFP mají povinnost do 18. ledna 2013 podat Ministerstvu kultury žádost o evidenci projektu. Nové pobídkové projekty bude možno přijímat po vyjádření Evropské komise, že část zákona upravující filmové pobídky je v souladu s pravidly o ochraně hospodářské soutěže a celková notifikace zákona se na tyto nevztahuje. V případě, že EK rozhodne o potřebě nové notifikace zákona i v části věnující se filmovým pobídkám, potom bude nové pobídkové projekty možno přijmout až po notifikaci celého zákona.

V tuto chvíli není možné podávat nové žádosti o registraci pobídkového projektu. O obnovení přijímání žádostí bude Státní fond kinematografie neprodleně informovat na webových stránkách svých i Ministerstva kultury.