2. ledna 2013

Alternativní text obrázku
Tisková zpráva MKČR - 20. 12. 2012 Přehlasování prezidentského veta Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v Poslanecké sněmovně znamená ukončení legislativního procesu. Pro Ministerstvo kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a jeho nástupce Státní fond kinematografie a Radu Fondu to však přináší nové úkoly, které vyplývají ze schváleného zákona a které je potřeba v nejbližších měsících splnit a uvést tak zákon do života. Zákon o audiovizi nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona je obvykle, patnáctý den po jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý právní zájem, lze vyjímečně stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu, nejdříve však dnem vyhlášení. Zákon o audiovizi předpokládá zrušení Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a ustavení nového Státního fondu kinematografie.

Nový zákon o audiovizi v nejbližších měsících vyžaduje následující kroky: Ředitel Fondu V čele nového Státního Fondu kinematografie stojí ředitel Fondu jmenovaný ministrem kultury. Je tedy nejbližším úkolem Ministerstva kultury najít vhodného kandidáta na tento post. Nový Fond převezme veškerou agendu starého Fondu a zároveň nově od Ministerstva kultury převezme správu Programu podpory filmového průmyslu.

Notifikace zákona Zákon o podpoře kinematografie překračuje míru povolené veřejné podpory a proto musí být podle pravidel EU notifikován Evropskou komisí. Proces notifikace zákona a prověřování jeho souladu se sdělením Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně některých právních aspektů problematiky kinematografických a jiných audiovizuálních děl (tzv. Cinema Communication - COM/2001/0534 final) bude mít na starosti Ministerstvo kultury. Předpokládaná délka notifikace je zhruba 3 měsíce.

Notifikace zákona má ověřit: 1) zda-li je zákon v souladu se Smlouvou o ES – zda jsou dodrženy zásady zakazující diskriminaci na základě národnosti, ustanovující právo na svobodné usazování a zakládání firem, volný pohyb zboží a služeb – zákon o audiovizi tedy nesmí např. omezovat podporu pouze pro příslušníky daného státu, vyžadovat založení firem podle obchodního práva daného státu apod. 2) zda-li je zákon v souladu s kritérii slučitelnosti nastavené Komisí pro státní podporu kinematografie – zda je podpora určena kulturnímu produktu, zda podpora nepřiměřeně neomezuje výdaje v jiných členských zemích, zda je výše podpory v souladu s pravidly danými v Cinema Communication nebo zda podpora nepreferuje určitý typ průmyslového odvětví (např. postprodukci).

Statut Fondu Zákon předpokládá vznik Statutu Fondu, který vypracovává Rada Fondu a prostřednictvím ministra kultury jej předkládá ke schválení vládě. Statut rozpracovává zákon a obsahuje - podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci a hospodaření Fondu - podrobnosti o jednání Rady a Výboru - podrobnosti o expertech a expertních analýzách - podrobnosti o rozdělování finančních prostředků Fondu, uznatelnosti nákladů, vyúčtování - podrobnosti o vyhlašování výzev, podávání žádostí a rozhodování o poskytnutí podpory Rada Fondu ve spolupráci s Ministerstvem kultury na věcném návrhu Statutu pracovala intenzivně od října 2012 a v tuto chvíli je Statut po věcné stránce téměř dokončen. Předpokládáme v lednu 2013 jeho projednávání s Komisí a konzultace s odbornou veřejností nad věcným obsahem Statutu.

Výbor  Zákon předpokládá, že Státní fond kinematografie má také devítičlenný Výbor, jehož hlavní činnost je v dohledu nad využitím finančních prostředků hospodárně a v souladu s účelem, na který byly prostředky poskytnuty a v dalších činnostech. Spuštění procesu přijímání návrhů na členy Výboru, kteří zastupují jednotlivé poplatníky, tedy ty, kteří přispívají do Fondu podle nového zákona, jejich výběru a jmenování ministrem bude mít na starosti ředitel Fondu.

Experti Zákon předpokládá, že v novém procesu rozhodování o projektech hrají významnou roli expertní posudky obsahové a ekonomické, které napomáhají Radě při jejím rozhodování. Je tedy v prvních měsících fungování Fondu nutné spustit proces nominace expertů profesními organizacemi v oblasti audiovize, jejich výběr a jmenování ministrem kultury. Tento proces bude mít na starosti ředitel Fondu.

Koncepce Rada je podle nového zákona povinna stanovit si dlouhodobou koncepci své činnosti, své priority i opatření k jejich dosažení. Je tedy nejdůležitějším úkolem Rady zahájit svou práci na dlouhodobé koncepci vlastní činnosti, stejně tak i na krátkodobé (jednoleté koncepci), která stanovuje praktické úkoly pro daný kalendářní rok – např. počet výzev na jednotlivé okruhy podpory, výše podpory v jednotlivých okruzích, předběžné termíny výzev apod.

Výzvy Vyhlášení prvních výzev je vázáno na notifikaci zákona a zvolení potřebných expertů. V prvních několika měsících fungování Fondu tedy nedojde k rozdělování finanční podpory z prostředků Fondu. Tyto měsíce má Fond k zakotvení systému, přípravě koncepce nebo přípravám žadatelů na nový systém udělování podpor.