9. března 2017

Alternativní text obrázku
Do roku 1990 byla Lodž filmovým centrem Polska – odehrávalo se tu 90 % polské filmové produkce. To se změnilo po privatizaci filmové branže a Lodži hrozilo, že se z evropské filmové mapy ztratí. Prvotním motorem iniciativy za navrácení Lodže zpět na  výsluní byla Łódź Film School, která chtěla udržet absolventy ve městě a posílit jeho konkurenceschopnost. Do rodícího se projektu filmové kanceláře Monika Głowacka naskočila v roce 2007. Byla nejprve odpovědná za nastavení fungování této nové instituce v rámci struktury magistrátu města Lodž. 2009 začala Łódź Film Commission („ŁFC“) fungovat pod oddělením podnikatelských příležitostí. Již o dva roky dříve začal fungovat také Łódź Film Fund, pro změnu pod oddělením kultury. Za dobu své existence podpořil 23 celovečerních hraných filmů, 19 dokumentárních a 14 animovaných projektů.

Zdjecie_Monika_G_2Moniko, jaké je vlastně spojení mezi Łódź Film Fund a Łódź Film Commission? Je filmová kancelář součástí fondu nebo naopak? Od září 2015 je film commission součástí nové kulturní instituce EC1 Łódź – City of Culture („EC1“), kterou financuje město Lodž. V roce 2016 přešel pod EC1 a do kompetence filmové komise také Łódź Film Fund. Filmová komise je nyní odpovědná za veškeré organizační úkony fondu: zveřejnění výzev, nastavení procesu hodnocení, uzavírání smluv s příjemci dotací. Zaměstnanci filmové kanceláře jsou členy hodnotící komise (filmový komisař je její předsedou), která doporučuje řediteli EC1 projekty k podpoře. K dispozici mají také hodnocení externích expertů - režisérů, kameramanů, producentů, scénáristů apod.. Proč se město před deseti lety rozhodlo založit filmový fond a filmovou kancelář? Jaký byl záměr a cíl? Cíle byly v obou případech různé, vycházející z podstaty resortů, ve kterých byly fond a komise založeny (fond – kultura, komise – zaměstnanost a podnikání). Nicméně v této jinakosti se vlastně skvěle doplňují. Łódź Film Fund byl založený s cílem podpořit umělecké filmy lodžských tvůrců a producentů. Při založení filmové komise hrál roli záměr posílit a rozvíjet místní filmovou infrastrukturu, podpořit vznik a udržení pracovních příležitostí pro místní tvůrce a filmové profesionály. Šlo obecně vzato o posílení místního hospodářství a o zvýšení počtu audiovizuálních projektů vyráběných v Lodži. Jaký je roční rozpočet fondu a kolik projektů podpořil fond v posledním roce? Rozpočet fondu v roce 2016 byl 325 000 eur (8,72 mil. Kč), letos je to 280 000 (7,56 mil. Kč). Peníze do fondu tečou přímo z rozpočtu města Lodž. V roce 2016 fond podpořil devět projektů: šest celovečerních filmů, dva dokumentární filmy a jeden animovaný televizní seriál. Jaká kritéria jsou při hodnocení a výběru projektů nejdůležitější? Zásadním cílem fondu je spolufinancovat projekty s vysokou uměleckou hodnotou, s potenciálem uspět v kinech a/nebo na festivalech a také spojené s městem Lodž – ať už tím, že se na výrobě podílejí místní tvůrci, filmoví profesionálové či společnosti anebo se jedná o spojení formou lokací nebo témat. Nicméně EC1 už také podpořila a je ochotna podpořit projekty orientované spíše na komerční úspěch, zejména ale takové, které vznikají v koprodukci s významnými mezinárodními studii a produkčními společnostmi. Jaká jsou další specifika fondu? Od roku 2016 s přechodem pod kulturní instituci EC1 funguje fond na koprodukčním principu, což znamená, že má i větší vliv na proces výroby, marketingu a distribuce filmů, na jejichž financování se podílí. A samozřejmě tím také participuje na komerční exploataci filmů v kinech, TV, digitálních nosičích atd. Pro producenty je výhodou fakt, že peníze dostávají celkem brzy v procesu výroby – část dotace se vyplácí již po uzavření koprodukční smlouvy.

Jaké jiné finanční výhody má pro filmaře natáčení v Lodži? ŁFC nabízí filmařům slevový program, který opravňuje ke slevám v restauracích, hotelech, u taxi služeb a u mnoha dodavatelů z filmové branže. Nabízené slevy se pohybují mezi 15 a 50 %. Detaily o participujících dodavatelích a výši poskytovaných slev podává na vyžádání ŁFC. Také město vychází filmařům velice vstříc a nabízí od roku 2010 90% slevu pro zábory národních, provinčních i komunálních vozovek a od roku 2014 zavedl primátor města Lodž 85% slevu na poplatky za zábory městských veřejných prostor, jako jsou parky, náměstí, atd. Lodž byla v Polsku prvním městem, kde takové vstřícné podmínky zavedli. Asistuje ŁFC s vyřizováním povolení? Pokud ano, jak? Pouze nepřímo. Nejsme lokační ani produkční manažeři, ale samozřejmě poradíme, na jakou konkrétní instituci se s podáním žádosti o povolení obrátit a konzultujeme s produkcemi přípravu a obsah žádosti. Pomůžeme předjednat kontakty i se soukromými vlastníky lokací. Pokud jsou zábory rozsáhlejší a je třeba zapojit silniční úřad, City Green Institution (má pod sebou parky), památkový ústav nebo policii, zorganizujeme a vedeme jednání, při kterých s filmaři diskutujeme a hledáme nejlepší varianty řešení pro konkrétní projekt. Ročně takto asistujeme 20 až 25 audiovizuálním projektům, což jsou jak hrané a dokumentární filmy, televizní seriály a pořady, tak i reklamy, hudební videa a studentské filmy. Co je projekt Łódzkie Pro Filmmakers? Jaké má cíle? Chtěli jsme rozjet spolupráci i s menšími městy a obcemi v regionu. Projekt probíhal v letech 2013 až 2015 a z 85 % byl financován z EU fondů. Jeho celkový rozpočet byl 6 mil. Kč (970 000 zlotých). Naším cílem bylo zvýšit počet audiovizuálních projektů, které se natáčejí v celé provincii Łódzkie a podpořit filmovou infrastrukturu tím, že region bude nabízet nové lokace a že se sjednotí a standardizují postupy a přístup jednotlivých úřadů v regionu k problematice natáčení. A dosažené úspěchy? Díky projektu jsme mohli rozšířit i vlastní kapacity ŁFC a mohli se věnovat užší spolupráci s obcemi v provincii – došlo k podpisu 13 partnerských dohod a úzce spolupracujeme i nadále. Naše databáze lokací se díky projektu rozrostla o mnoho nových objektů z celého regionu. Jak je tvá kancelář financovaná? Kolik vás v ní pracuje? EC1 dostává od města dotaci na provoz a projekty, včetně fungování naší filmové kanceláře. Na tu máme ročně cca 2,4 mil. Kč (90 000 eur) a tato částka pokrývá veškeré provozní a personální náklady a také speciální eventy jako např. EAVE workshopy. V naší filmové kanceláři pracujeme ve čtyřech lidech a mezi našimi dalšími finančními zdroji jsou EU fondy, dotace od Polského filmového institutu nebo ministerstva kultury, kde žádáme většinou na konkrétní projekty. Jsi v čele ŁFC od jejího založení. Co tě na tvé práci baví? Komise existuje od roku 2009, ale už o dva roky dříve jsem začala pracovat na jejím nastavení. Takže letos to pro mě bude deset let, co jsem se dala do služeb ŁFC a rozhodla se po letech strávených v soukromém sektoru (marketing & sales) pracovat pro veřejnou instituci a dělat něco prospěšného pro místní komunitu. Jsem pyšná na to, že mohu pracovat na projektu, který má pozitivní vliv na rozvoj města. Je to projekt, který ustavičně roste a rozvíjí se, a tak musím být neustále ve střehu, vymýšlet a zavádět nové věci pro potřeby audiovizuální branže. Proto například vznikl projekt Łódzkie Pro Filmmakers a všechny slevy a pobídky, které nabízíme. Je skvělé, že jsme teď pod střechou kulturní instituce a jsme koproducenti projektů, které podporujeme z fondu. Líbí se mi práce s lidmi a účast na nových vznikajících filmových projektech. Cítím uspokojení a zadostiučinění pokaždé, když padne poslední klapka, a já vím, že jsme pro úspěšné natáčení a všeobecnou spokojenost udělali vše, co bylo v našich silách.

Štítky