7. srpna 2013

Alternativní text obrázku
Dne 5. srpna 2013 obdržel Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) dokument Evropské komise (dále jen „EK“), kterým se deklaruje, že podpora kinematografie a filmového průmyslu poskytovaná v režimu zákona č.496/2012Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie je slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské Unie a EK se rozhodla proti tomuto oznámenému opatření (tzn. zákonu o audiovizi) nevznášet námitky. Tento dokument v praxi znamená, že Fond smí podle uvedeného zákona začít udělovat podporu a tato podpora, při dodržení některých podmínek daných v notifikaci není v rozporu s pravidly Evropské unie. Veškeré podmínky a požadavky EK budou nyní přeneseny do Statutu Fondu, který je prováděcím předpisem k zákonu o audiovizi a který bude předložen ke schválení Vládě ČR. Ke schválení s největší pravděpodobností dojde po mezirezortním připomínkovém řízení textu Statutu, nejpozději do konce měsíce srpna. Po té Fond zveřejní Výzvy k podávání žádostí do jednotlivých okruhů a žadatelé budou mít možnost po půl ročním čekání opět žádat u Fondu o podporu. Dokument EK doručený Fondu má 30 stran a obsahuje shrnutí základních principů nového systému včetně rozboru podmínek financování fondu, jeho posouzení (příjemci dotací, kulturní obsah, výše podpory, přiměřenost a adekvátnost podpory) a slučitelnost jednotlivých okruhů podpory s vnitřním trhem. EK nespatřuje narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy v nastaveném systému financování Fondu prostřednictvím audiovizuálních poplatků ani v systému udělování jednotlivých podpor při dodržení nastavených kritérií. Kulturní a umělecká kritéria jsou součástí materiálu notifikace a to ke každému z uvedených okruhů podpory. Na základě deklarace EK nelze podporu udělit projektu, jehož výsledkem by nebyl kulturní produkt. Z uvedeného důvodu Statut podrobně definuje kulturní a umělecká kritéria, která budou zaručovat podmínku kulturního obsahu. Kulturní a umělecká kritéria vznikly na základě diskuse a požadavků Rady Fondu a EK je akceptovala. Důležitou součástí Notifikace je prolomení hranice míry podpory nad 50% z celkového rozpočtu projektu. Zároveň míra veřejné podpory může dosáhnout až 90% z celkového rozpočtu projektu v případě, že Rada Fondu definuje projekt jako „kulturně náročný“. Tuto definici EK vložila do textu notifikace a Statut ji převezme. Tato definice platí i pro udělování filmových pobídek. Z uvedeného tedy vyplývá, že Fond bude mít možnost podporovat kulturně náročné evropské koprodukce, jejichž financování prostřednictvím podpor různých evropských filmových fondů přesáhne výši podpory 50%.

Proč byla Notifikace schématu podpory prostřednictvím Fondu nutná? Evropská komise společně s antimonopolními úřady členských zemí (UOHS) přímo vymáhá dodržování předpisů EU na ochranu hospodářské soutěže (články 101 až 109 Smlouvy o fungování EU – SFEU). V Komisi za tuto agendu odpovídá především generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Jeho pravomoci mají ovšem striktně vymezené hranice. Může konat pouze v případě, že má důkazy o porušení předpisů, a proti jeho rozhodnutím se lze odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž dbá na řádné zapracovávání zásad hospodářské soutěže do legislativy.