29. srpna 2013

Zdroj: Státní fond kinematografie Vláda ČR na svém jednání dne 28. srpna schválila Statut Státního fondu kinematografie. Vláda tak uzavřela proces vytváření kompletní nové právní úpravy podpory české kinematografie a filmového průmyslu v ČR. Návrh Statutu s žádostí o předložení ke schválení Vládě ČR předložila Rada Fondu ministru kultury v souladu s § 9 odst. 3 zákona o audiovizi dopisem ze dne 22. srpna 2013. Statut Fondu upravuje podrobnosti o činnosti, organizaci a hospodaření Fondu, který je zřízen na základě zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Zákon o audiovizi nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013. Předmětem zákona jsou zejména povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a především zřízení nového subjektu, Státního fondu kinematografie (dále jen Fond). Zákon upravuje jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu. Předložení Statutu Fondu k projednání Vládou ČR předcházelo notifikační řízení u Evropské komise vzhledem k tomu, že zákonem o audiovizi byl ustaven nový systém veřejné podpory. Proces Notifikace u Evropské komise trval 9 měsíců a byl velmi náročný. Náročnost vyplývala právě z důvodu potřeby definovat míru, proporcionalitu a adekvátnost podpory v oblasti kinematografie, tedy v rámci uměleckých kritérií a potřeb tohoto důležitého segmentu české kultury. Výsledkem je udělení povolení aplikace schématu podpory dle zákona o audiovizi Evropskou komisí, na jejímž základě bylo doplněno konečné znění předkládaného návrhu Statutu. Schválený materiál Statutu rozvádí jednotlivá ustanovení zákona o audiovizi, zohledňuje postup dle správního řádu a požadavky rozpočtových pravidel a dalších zákonů souvisejících s udělováním dotací, dále pak obsahuje požadavky Rady Fondu na kritéria kulturního charakteru a požadavky Evropské komise vyplývající s textu materiálu Notifikace. Schválením Statutu se tak konečně po tři čtvrtě roce umožní žadatelům působícím v oblasti kinematografie žádat o podporu u Státního Fondu kinematografie.Výzvy k podávání žádostí a potřebné formuláře budou zveřejněny Fondem v úterý 3. září na webových stránkách Fondu www.fondkinematografie.cz. Lhůta pro podávání žádostí je zákonem definována na min. 1 měsíc, žádosti je tedy možno podávat do 3. října.  Žádosti o podporu bude možné podávat na základě Výzev na okruhy definované v § 31 zákona o audiovizi a sice:
  • vývoj českého kinematografického díla,
  • výroba českého kinematografického díla,
  • distribuce kinematografického díla,
  • projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,
  • propagace českého kinematografického díla,
  • publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,
  • vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,
  • filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Rada Fondu má letos k rozdělení mezi výše uvedené okruhy celkem 132 mil Kč. Krátkodobou koncepci Rady Fondu naleznete na http://fondkinematografie.cz/o-fondu/rada-statniho-fondu-kinematografie/dokumenty.html Více informací včetně textu schváleného Statutu Státního fondu kinematografie naleznete na stránkách www.fondkinematografie.cz.