28. února 2013

V souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a se Statutem Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“) vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) zájemce o filmové pobídky k podávání žádostí o registraci projektů. Pro podávání žádostí o registraci projektů ředitel Fondu určuje registrační období od 28.2.2013/ 15:00 hodin do 22.3.2013/ 13:00 hodin. Žádosti o registraci projektů doručené Fondu v tomto registračním období bude posuzovat Komise na svém jednání, které se uskuteční v období 25.-29.3.2013 a v návaznosti na vydaná osvědčení o registraci projektů bude poté možno podávat žádosti o evidenci projektů. Žádosti o registraci projektů doručené Fondu po skončení uvedeného registračního období se v souladu se Statutem považují za doručené prvním dnem následujícího registračního období, jak bude ředitelem Fondu vyhlášeno.

Žádosti o registraci je možno Fondu doručovat: a) poštou na adresu Fondu: Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, přičemž žádost musí být pro zachování registračního období Fondu doručena provozovatelem poštovních služeb nejpozději 22.3.2013, nebo b) osobně na sekretariát Fondu na adrese Ministerstva kultury, Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6 dne 28.2.2013 do 17:00 a dne 1.3.2013 od 9:00 do 15:00 hodin; c) osobně na sekretariát Fondu na adrese uvedené v písm. a), počínaje 6.3.2013 v pracovních dnech v úředních hodinách 9:00 – 15:00 hodin, přičemž žádost musí být pro zachování registračního období Fondu doručena nejpozději 22.3.2013 ve 13:00 hodin. Ve dnech 4. 3. a 5. 3. 2013 je z důvodu stěhování Fondu vyloučeno osobní doručení.

V souladu se Statutem se v případě projektů registrovaných v prvním registračním období po přijetí Statutu považují za uznatelné náklady vynaložené od 1.1.2013 bez ohledu na datum doručení žádosti o registraci projektu Fondu. Ostatní podmínky uznatelnosti nákladů dle Zákona a Statutu nejsou dotčeny. Fond je od 1.1.2013 poskytovatelem pobídek, přičemž z prostředků určených na pobídky budou poskytovány pobídky žadatelům ve vztahu k nově registrovaným projektům, jakož i projektům registrovaným již v minulosti podle Programu podpory filmového průmyslu (dále jen „pokračující projekty“), pokud žadatelé doručili Fondu nejpozději do 18.1.2013 žádost o evidenci projektu v souladu s předchozí výzvou Fondu a v souladu s čl. 2.10 Statutu. Výše disponibilních prostředků poskytnutých Fondu je 163 015 584 Kč, částka odpovídající dotaci ze státního rozpočtu na filmové pobídky. Z této části již bylo pokračujícím projektům na základě vydaných osvědčení o evidenci alokováno 336 984 415 Kč.

Žádost o registraci pobídkového projektu musí být podána Fondu v písemné podobě na formuláři tvořícím přílohu č. 1 Statutu a musí k ní být přiloženy tyto přílohy: a) vyplněný kulturní test, včetně odůvodnění jednotlivých kritérií a podrobného uvedení podkladů pro hodnocení jednotlivých kritérií (příloha č. 2 Statutu); b) scénář audiovizuálního díla v tištěné podobě a současně jako samostatný dokument synopse nebo treatment audiovizuálního díla o rozsahu cca tří stran; je-li projektem seriál o více dílech ve smyslu §42 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona, postačí scénář a synopse jednoho dílu a u ostatních dílů pouze synopse; c) čestné prohlášení k žádosti o registraci projektu (příloha č. 3 Statutu) s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob, které jsou oprávněny jednat jménem žadatele; podepisuje-li čestné prohlášení zástupce žadatele, musí být jeho podpis ověřen a musí být přiložena písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob oprávněných jednat jménem žadatele jakožto zmocnitele; d) potvrzení o zaplacení správního poplatku v souladu se zákonem č. 634/2004. Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část IV přílohy zákona č. 634/2004. Sb., položka 67a); potvrzením se rozumí kopie platebního příkazu vyhotoveného v listinné podobě a potvrzeného bankou, potvrzení banky o složení platby v hotovosti na účet Fondu, potvrzení o platbě vygenerované elektronickou bankovní aplikací nebo kopie ústřižku složenky; e) nosič CD nebo DVD obsahující přílohy dle písm. a) a b) v datové podobě, ve formátu pdf. Správní poplatek dle bodu 4) činí 30.000 Kč a je splatný převodem na účet Fondu č. 29720001/0710 vedený u České národní banky, variabilním číslem je identifikační číslo (IČ) žadatele. Podává-li žadatel více žádostí o registraci současně, uvede při platbě správního poplatku do zprávy pro příjemce platby název projektu, což může učinit i v případě podání jen jedné žádosti.

Všem zájemcům o pobídky doporučuje ředitel Fondu k prostudování Zákon (zejména ustanovení §42 – 52) a Statut Fondu.