13. ledna 2016

Alternativní text obrázku
Dne 13. ledna 2015 vyhlásil Státní fond kinematografie výzvu k podávání žádostí o registraci pobídkových projektů. Oznámil také výši disponibilních prostředků pro filmové pobídky v roce 2016, která činí 800 milionů korun. Registrace projektů bude otevřena do 3. února do 13:00 hodin. Datum podání žádosti o registraci není rozhodující pro její posuzování. Jako úplná je považována žádost, která obsahuje mimo jiné vyplněný kulturní test, synopsi filmu/seriálu a českou verzi scénáře. Žádosti o registraci pobídkového projektu podané v tomto období, jakož i žádosti o registraci pobídkového projektu podané před zveřejněním tohoto oznámení, avšak po uplynutí předchozího registračního období, bude Komise pro filmové pobídky hodnotit na svém jednání 5. a 8. února 2016. Žádosti o registraci podané po skončení vymezeného registračního období budou posuzovány až společně se žádostmi o registraci podanými v následujícím registračním období vyhlášeném ředitelem Fondu. Termín není v tuto chvíli známý. Úspěšným žadatelům vydá Fond osvědčení o registraci v polovině února 2016. Ode dne vydání osvědčení budou mít žadatelé tři měsíce na podání žádosti o evidenci projektu. O žádostech o evidenci rozhoduje Fond chronologicky, podle data podání, přičemž platí, že žádosti doručené do jednoho týdne od zahájení evidenčního období se považují za doručené zároveň a mají před ostatními prioritu. Úplné znění výzvy naleznete zde ˃

Kontakt pro více informací: Magdaléna Králová, Státní fond kinematografie magdalena.kralova@fondkinematografie.cz +420 602 177 146 Ludmila Claussová, Czech Film Commission ludmila@filmcommission.cz +420 728 132 026
Obrázek homeimage_mensi-1024x683.jpg