19. prosince 2013

Disponibilní prostředky na rok 2014 budou vyhlášeny výzvou ředitele Státního fondu kinematografie nejdříve na začátku roku 2014 po schválení Státního rozpočtu. Proces registrace se spustí ihned poté v souladu s textem Statutu. Systém filmových pobídek přešel z Ministerstva kultury, kde byl administrován dle Programu na podporu filmového průmyslu, do kompetence Státního fondu kinematografie (SFKMG), a to  základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Zásadní systémové změny  vyplývající z přechodu z Programu podpory filmového průmyslu na Zákon č. 496/2012 Sb. lze shrnout do několika základních bodů:
  • Gestorem pro filmové pobídky se stal nově vzniklý Státní fond kinematografie
  • Finanční prostředky nejsou vázány na fiskální rok a mohou být vyplaceny kdykoli během roku po předložení auditu
  • Disponibilní prostředky se vyhlašují časově definovanou výzvou ředitele
V současné době je Systém filmových pobídek nastaven tak, že po vyhlášení finančních prostředků, zpravidla na začátku kalendářního roku, se filmové produkce hlásí do systému (registrují se) a po splnění podmínek se alokují finanční prostředky pro konkrétní filmové projekty. Vyhlášení výzvy o disponibilních prostředcích je vázáno na schválení Státního rozpočtu ČR. Výzva tedy nemůže být vyhlášena, dokud není Státní rozpočet schválen. Teprve poté, tj. nejdříve na začátku kalendářního roku je možné vyhlásit výzvou ředitele SFKMG disponibilní prostředky. Poté nastává období registrace, zasedání komise, následné evidence a konečné vydání osvědčení o evidenci s alokovanou částkou na projekt. Žádosti o registraci projektu doručené Fondu mimo ředitelem vymezené registrační období se považují za doručené prvním dnem dalšího registračního období (rozhodným dnem pro posouzení uznatelných nákladů je datum, kdy Fond žádost o registraci obdržel).